Algemene voorwaarden P.M.K. Amsterdam B.V. d.d. 1 december 2018

1 Definities
a. Opdrachtnemer: P.M.K. Amsterdam B.V. h.o.d.n. PMK Bedden en
matrassen, hierna te noemen “Verkoper”, handelend als groothandel in
bedden en matrassen, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder
nummer 34140936.
b. Opdrachtgever: hierna te noemen “Koper”, de natuurlijke of rechtspersoon
in wiens opdracht diensten worden verleend/ werkzaamheden worden
uitgevoerd of zaken worden geleverd en die handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf.
c. Overeenkomst: de tussen Verkoper en Koper gesloten Overeenkomst.
d. Partijen: Verkoper en Koper.

2 Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
Overeenkomst tussen Verkoper en Koper waarop Verkoper deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
Overeenkomsten van door Verkoper in het kader van een opdracht
ingeschakelde derden.
c. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Koper of een
door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden
geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen
in stand. Koper en Verkoper zullen in dat geval in overleg treden teneinde
een (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke
bepaling overeen te komen.
e. Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3 Offertes, aanbiedingen en prijzen
a. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
b. Over de kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding
maken partijen vooraf bindende afspraken.
c. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Koper is ontvangen. Koper
staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan
Verkoper heeft verstrekt.
d. Verkoper kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien
Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een
vergissing of verschrijving bevat.
e. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en
exclusief kosten van ingeschakelde derden.
f. Verkoper is gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging
voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving of haar oorzaak
vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst
niet te voorzien waren.
g. Verkoper behoudt zich het intellectuele eigendom voor van alle verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De Koper dient deze op
eerste verzoek van Verkoper aan hem te retourneren. Aan Koper is het
zonder uitdrukkelijke toestemming van Verkoper, niet toegestaan het
betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te laten voeren.
h. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
i. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4 Overeenkomst
a. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden door Verkoper
aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te
winnen informaties blijkt, dat de Koper voldoende kredietwaardig is.
b. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan van de Overeenkomst
door Verkoper schriftelijk aan de Koper wordt medegedeeld, dat de
Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende
kredietwaardigheid van de Koper, wordt de Overeenkomst definitief, met
dien verstande, dat Verkoper te allen tijde gebruik mag maken van zijn in
het derde lid omschreven recht.
c. Indien een Koper tegenover Verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van
enige Overeenkomst, is Verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een
order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering
over te gaan, van de Koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat
hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
d. Orders door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor Koper en Verkoper
bindend, met dien verstande, dat Verkoper het recht heeft, binnen 15
werkdagen aan de Koper schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet
of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een
via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door
omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de
hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt, tenzij
Koper en Verkoper alsnog overeenstemming bereiken.
e. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de Koper zijn
eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van
Verkoper, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 5. Indien Verkoper
niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering
antwoordt, wordt Verkoper geacht akkoord te zijn gegaan.
f. Indien Verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan
de inhoud afwijkt van hetgeen door de Koper schriftelijk is besteld of
waarvan de levertijd verschilt van de door de Koper gewenste, dan dient
Verkoper uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op
deze afwijkingen te wijzen. Indien de Koper hierop niet binnen 10
werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn
tot stand gekomen.
g. Indien een door Verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs
en levertijd bevestigde order door de Koper wordt geannuleerd, dan zal
Verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding
van kosten berekenen.
h. Voor orders met een factuurbedrag van minder dan € 750 zal Verkoper in
verband met de hogere kosten een vergoeding berekenen. Indien Koper en
Verkoper hier geen afspraken over gemaakt hebben, geldt een vergoeding
van € 49.
i. Indien een Overeenkomst van koop en verkoop tot stand komt naar
aanleiding van een bezoek, dat door de particuliere klant van de Koper aan
de toonkamer van Verkoper wordt gebracht, dan kan Verkoper voor het
verrichten van deze dienst aan de Koper een vergoeding berekenen.
j. Indien Verkoper besluit de door de Koper bestelde meubelen op diens
verzoek te bekleden met een door de Koper te verstrekken
bekledingsmateriaal (zogenaamde eigen stof), dan wel met een
bekledingsmateriaal, hetwelk door Verkoper niet in voorraad wordt
gehouden maar waarvan hij wel stofstalen beschikbaar heeft (zogenaamde
commissiestof), dan vind de Overeenkomst van koop en verkoop plaats
onder de volgende voorwaarden:
i. Eigen stof moet door de Koper franco aan Verkoper worden geleverd.
ii. Opgave door de Koper van stof voor bestelling bij een grossier wordt niet
door Verkoper aanvaard, tenzij dezelfde stof ook door Verkoper in
commissie wordt gehouden.

5 Levering en uitvoering
a. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering ex Works (vanaf
overeengekomen laadplaats).
b. Koper is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment
dat deze worden afgeleverd. Bij weigering van (medewerking aan) afname
komen eventuele kosten van opslag voor rekening van Koper.
c. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op
Koper op het moment dat zaken aan hem of door hem ingeschakelde
leverancier worden geleverd.

6 Opzegging, beëindiging
a. Partijen kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen met een
opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te
vinden. Koper kan worden verplicht tot het betalen van een
schadevergoeding.
b. Partijen kunnen de Overeenkomst voor bepaalde tijd beëindigen met een
opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te
vinden. In geval van zo’n opzegging zal Koper de voor het gehele werk
geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor
Verkoper uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Verkoper van
het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de
werkelijk door Verkoper te maken kosten, wordt de door de Koper
verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de
verrichte arbeid en de winst die Verkoper over het gehele werk zou hebben
gemaakt.
2
c. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van)
faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke
schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer
dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het
bedrijf van één van partijen.

7 Ontbinding en opschorting van de Overeenkomst
a. De Overeenkomst kan direct door Verkoper worden ontbonden of
opgeschort indien:
i. Koper zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als
Verkoper goede gronden heeft te vrezen dat de Koper niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen.
ii. Er aan de zijde van Koper sprake is van (aanvraag van) faillissement,
surseance van betaling, toepassing van een wettelijke
schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer
dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van
het bedrijf.
b. Verkoper kan de uitvoering van de Overeenkomst opschorten indien Koper
niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering
tijdig en naar waarheid aan Verkoper verstrekt.
c. Verkoper kan de Overeenkomst ontbinden indien nakoming van de
Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde
instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
d. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Koper komen voor
diens rekening.
e. Indien Verkoper overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen
van Verkoper direct opeisbaar.
f. Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door
een opschorting of ontbinding zou ontstaan.
g. Indien ontbinding of opschorting aan Koper is toe te rekenen, dan is deze
verplicht eventuele directe en indirecte schade van Verkoper aan hem te
vergoeden.

8 Garantie
Voor zaken die geleverd worden met fabrieksgarantie gelden de door de
fabrikant gestelde garantiebepalingen.

9 Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat
Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden
verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard.
b. Verkoper heeft voor de eigendomsoverdracht te allen tijde toegang tot de
zaken welke nog zijn eigendom zijn, ongeacht waar deze zich bevinden.
c. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is Koper een boete
verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande
vordering.

10 Klachten, reclame, vervaltermijnen
a. Koper dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie
heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij
Verkoper. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen
op het gebrek.
b. Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten)
onderzoeken.
c. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door Verkoper gemaakte
kosten voor rekening van Koper.
d. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een
betalingsverplichting op te schorten.
e. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Koper jegens
Verkoper één jaar.

11 Betaling en incasso
a. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats
te vinden.
b. Indien de Koper niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke
(handels)rente plus 2% verschuldigd vanaf het moment waarop hij in
verzuim is tot aan het moment van voldoening.
c. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de Koper van rechtswege in
verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra Koper
in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van
Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van
die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere
voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. Bw. Verkoper is in dat
geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de
Koper gesloten Overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige
betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
d. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan
op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
e. Koper is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.
f. Indien Koper in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige
(betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. In
geval de Koper in verzuim is met de betaling van de door de Verkoper aan
de Koper gefactureerde bedragen dan is de Koper Verkoper (onder andere)
de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Verkoper maakt in dat
geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het burgerlijk wetboek tevens in
afwijking van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke
(incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk
aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €250,-
voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

12 Aansprakelijkheid en overmacht
a. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is
ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens Koper
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
b. Verkoper zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien
Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat
gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft,
danwel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor
zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.
c. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Verkoper is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
d. Verkoper kan gedurende de periode dat aan de zijde van Verkoper sprake
is van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
e. Voorzover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is
gehouden deze factuur te voldoen.

13 Elektronische post
a. De communicatie tussen partijen zal, in het kader van de Overeenkomst,
kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post.

14 Vrijwaring derden
a. De Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan
de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.
b. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is de Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan
en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag
worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Koper.

15 Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron
hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16 Geschillen en toepasselijk recht
a. Op elke Overeenkomst tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van
toepassing.
b. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van Verkoper, tenzij de wet anders dwingend
voorschrijft. Verkoper blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken
bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Koper.